Home Kontakt ENG ALB

The AASF is supported by the EBRD and the Government of Albania

Bujqësia është një sektor i rëndësishëm ekonomik në Shqipëri që gjeneron rreth 20% të PBB-së (krahasuar me mesataren 2% në BE) dhe është burimi kryesor i punësimit në zonat rurale, duke llogaritur për rreth 40% të popullsisë së punësuar (kundrejt 3% në BE). Sfida kryesore mbetet transformimi i bujqësisë nga një prodhim i orientuar drejt jetesës në një sektor modern, komercial dhe konkurrues.

Duke qënë se kushtet e klimës dhe përbërjes së tokës janë te favorshme, për zhvillimin e bujqësisë në Shqipëri, sektori karakterizohet nga produktiviteti i ulët dhe zonat rurale të pazhvilluara, të cilat janë ashtu për shkak të disa çështjeve strukturore dhe ligjore. Këto përfshijnë fragmentim të lartë të tokës së punueshme dhe komplote shumë të vogla të tokës me një boshllëk të konsiderueshëm në aspektin e teknologjisë dhe infrastrukturës së marketingut, shpërndarjes dhe sistemeve të menaxhimit të cilat ndikojnë në cilësinë dhe sigurinë e mallrave dhe qasjen në tregjet lokale dhe eksportuese si dhe kërkesat e rëndësishme të kolateralit dhe pasiguria në lidhje me proceset e përmbarimit për shkak të mangësive në titujt e pronësisë mbi tokën dhe sistemin kadastral që pengojnë financimin e sektorit. Përveç kësaj, infrastruktura e pazhvilluar dhe shërbimet e mbështetjes bujqësore, siç janë rrugët e varfra, të cilat ndikojnë në qasjen e agrobiznesit në tregje, në regjistrin e tokave hipotekore, në depot e licencuara dhe në shërbimet e këshillimit të përgjithshëm të tregut, duke rezultuar në një nivel të ulët të produktivitetit.

Përveç sfidave të sipërpërmendura strukturore, qasja e kufizuar në financa është një tjetër pengesë e madhe për rritjen ekonomike. Agrobiznesi është shumë i nënvleftësuar nga sistemi financiar me kredi ndaj sektorit që përbën vetëm 2% të totalit të kredisë në ekonomi, me një hendek financimi që llogaritet të jetë rreth 750 milionë dollarë. Arsyet për nivele të tilla të ulëta financimi janë të rrënjosura si në furnizimin (bankat dhe institucionet e tjera financiare) ashtu edhe në kërkesën (fermerët dhe agrobizneset).

Nga ana e ofertës, institucionet financiare vendase kanë qenë konservatore me kreditimin e bujqësisë. Financimi i këtij sektori mbart rreziqe më të larta, të cilat kërkojnë aftësi specifike për ti menaxhuar dhe kosto të larta operacionale. Si rezultat, bankat nuk kanë investuar përgjithësisht në produkte dhe ekspertiza teknike për të ndërtuar kapacitete efektive agro-kredituese.

Nga ana e kërkesës, agrobizneset shpesh nuk i plotësojnë kërkesat e nevojshme për tu financuar. Mungesa e kolateralit, mungesa e licencave, planeve të biznesit dhe niveli i përgjithshëm i informalitetit në këtë sektor janë pengesa serioze për marrjen e financimit. Në këtë kontekst të dështimit të tregut, një mekanizëm i integruar për lidhjen e burimeve të financimit me bizneset që kanë nevojë për financim duhet të jetë kritik për të mbyllur hendekun midis kërkesës dhe ofertës dhe për të kontribuar në rritjen e sektorit të përgjithshëm të agrobiznesit shqiptar, duke ofruar financime të përkushtuara dhe këshillime për këto biznese.

Në përgjigje të këtyre sfidave me të cilat ballafaqohen agrobizneset shqiptare, BERZH dhe Qeveria Shqiptare nisën në Shqipëri Fondin për Mbështetjen e Agrobiznesit në Shqipëri (AASF) në 2016.

Asistenca Teknike u krye nga:

Instutucionet Financiare Partnere
Asistenca Teknike u krye nga: