Home Kontakt ENG ALB

The AASF is supported by the EBRD and the Government of Albania

Instutucionet Financiare Partnere

Mirë se vini në AASF - Fasiliteti i mbështetjes së Agrobiznesit Shqipëtar

Fasiliteti i mbështetjes së Agrobiznesit Shqipëtar (AASF) është një qendër e financuar dhe zhvilluar nga BERZH (Banka Europiane për Rikonstruksion dhe Zhvillim) në bashkëpunim me Qeverinë Shqiptare filloi aktivitetet e saj në 2016.

Qëllimi i këtij fasiliteti është të motivojë institucionet financiare shqiptare për të mbështetur një sektor vital të ekonomisë shqiptare me potenciale gjerësisht të pashfrytëzuara - bujqësia dhe agrobizneset.

AASF përbëhet nga dy elemente nga të cilat do të përfitojnë institucionet financiare: Mbështetje financiare dhe asistencë teknike.

AASF siguron qasje në financa për sektorin e agrobiznesit në dy mënyra: kreditë e larta dhe / ose shpërndarjen e riskut të portofolit për të dy institucionet e IMF dhe bankat. Institucionet përfitojnë nga një mbulim i parë i rrezikut të humbjeve që u bë në dispozicion nga Qeveria Shqiptare. Prandaj, AASF përfaqëson një instrument inovativ financiar për të inkurajuar kreditimin nga institucionet financiare në të gjithë zinxhirin e vlerës së agrobiznesit.

Përveç kësaj, AASF mundëson ndërtimin e kapaciteteve të institucioneve financiare pjesëmarrëse. Kjo asistencë teknike ofrohet nga konsulenca e GFA Consulting Group (Gjermani) dhe CBS (Shqipëri). Konsulenca gjithashtu mbështetet nga ISETN (Shqipëri).

Përfituesit përfundimtarë të AASF janë fermerët, sipërmarrësit dhe kompanitë që janë të angazhuar në bujqësinë primare, prodhimin dhe tregtinë e pajisjeve bujqësore, logjistikën, ofruesit e shërbimeve të agrobiznesit, përpunimin bujqësor, tregtarët me pakicë si dhe shitësit me pakicë. Agrobizneset mund të përfitojnë gjithashtu nga programi i Këshillit të EBRD-së për Biznesin e Vogël, i cili ofron konsulencë për zhvillimin e strategjisë, marketingut, ristrukturimin teknik dhe fushat tjera të zhvillimit institucional nga ekspertët ndërkombëtarë dhe lokalë.

Vëllimi i synuar i objektit është 180 milionë euro, 100 prej të cilave sigurohet ose garantohet nga BERZH dhe pjesa tjetër nga institucionet financiare partnere. Aktualisht, dy MFI dhe tre banka marrin pjesë në AASF.

News

Eventi i investimit në Agrobiznes për klientët e Societe Generale Bank Albania
Konferenca ASB "International Best Practice in Agribusiness"
Fasiliteti i Mbështetjes të Bujqësisë në Shqipëri merr pjesë në Agro-Panairin Më të Madh të Vitit
AgroPika e Parë në Fier, AASF e pranishme
Workshopi mbi skemat kombetare te granteve
Trajnimi mbi Themelet e Kreditimit të Agrobiznesit

Asistenca Teknike Mundësuar Nga: