Home Kontakt ENG ALB

The AASF is supported by the EBRD and the Government of Albania

AAASF ndjek një qasje gjithëpërfshirëse që trajton anët e ofertës dhe kërkesës. AASF kombinon financimin dhe / ose mbështetjen e ndarjes së rrezikut për institucionet financiare pjesëmarrëse (PFI) për të rritur huadhënien në sektorin e agrobiznesit në njërën anë, dhe nga ana tjetër me mbështetjen e subjekteve të agrobiznesit me këshilla dhe know-how të biznesit.

AASF përfshin katër shtyllat e mëposhtme:

•   Linjat e kreditimit të agrobiznesit - linjat e kredisë së vjetër të pasiguruar për PFI-të në Shqipëri për huazimin e subjekteve të agrobiznesit për investime afatmesme dhe afatgjata.

•   Lehtësitë e Shpërndarjes së Riskut të Agrobiznesit - pjesëmarrja e pafinancuar në një instrument të shpërndarjes së riskut të bazuar në portofol që mbulon deri në 50% të shumës agregate të një portofoli të Sub-Loans të agrobiznesit të privilegjuar të papaguar.

•   Risku i Parë i Humbjeve ("FLRC") - është një mekanizëm për rritjen e kredisë të siguruar nga Qeveria e Shqipërisë, duke mbuluar 20% të humbjeve të shumës totale të Nënkredive të financuara me të ardhurat nga Linja e Kredisë së Agrobiznesit ose nga Shpërndarja e Rrezikut.

•   Programi i Asistencës Teknike ("TA"), i cili përbëhet nga dy komponentë:

A) Ndërtimi i kapaciteteve PFI TA:

TA për PFIs përfshin mbështetje të përshtatur dhe të synuar sipas nevojave dhe kërkesave të secilës PFI duke përfshirë: zhvillimin e produkteve të reja ose zgjerimin e produkteve ekzistuese të agrobiznesit, përmirësimin e politikave dhe procedurave të sigurimit për kreditimin e agrobiznesit, trajnimin e stafit, ndryshime organizative për të përqëndruar fokusin e ri në kreditimin e agrobiznesit, futjen e skemave dhe kanaleve të ofrimit të inovacionit, sistemet e përpunimit, monitorimit dhe raportimit, si dhe mbështetjen e përgjithshme të implementimit të Objektivave. Përveç kësaj, do të zhvillohen seminare për ngritjen e vetëdijes, sesionet specifike të sektorit të agrobiznesit, në formën e ngjarjeve të marketingut për PFI-të.

B) TA specifike të sektorit të agrobiznesit:

•   Shërbimet këshillëdhënëse për nën-huamarrësit e PFI dhe sub-huamarrësit potencialë do të sigurohen nga ekipi i Këshillit për Biznesin e Vogël (ASB) me qëllim të lehtësimit të qasjes në know-how dhe shërbimeve të zhvillimit jofinanciar për NVM-të agrobiznesit, si dhe aksesin për tregjet përmes aktiviteteve të zhvillimit të tregut të shërbimeve diagnostikuese.

Ekspozimi: Struktura e Institucionit për Mbështetjen e Agrobiznesit në Shqipëri

Asistenca Teknike u krye nga:

Instutucionet Financiare Partnere
Asistenca Teknike u krye nga: