Home Kontakt ENG ALB

The AASF is supported by the EBRD and the Government of Albania

Deri në fund të Janarit 2017, portofoli i AASF ishte si më poshtë:

•   Totali i kredive të dhëna nga PFI-të: 1,531 kredi (YE2016: 234 kredi)

•   Shuma totale e kredive: 13 milionë euro (YE 2016: 4.3 milion euro)

•   Madhësia mesatare e huasë: 8,467 euro

Vëllimi i kredive / nënsektori

Numri i kredive / nënsektori

Asistenca Teknike u krye nga:

Instutucionet Financiare Partnere
Asistenca Teknike u krye nga: